Skins

Biểu mẫu, Hướng dẩn

Gửi lên: 10/04/2011 20:47

Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng

Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng

Tác giả T-M Co., Ltd lượt xem 3906 lượt down 401

Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”:

Gửi lên: 10/04/2011 19:13

Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd lượt xem 5873 lượt down 1034

Hướng dẩn Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho công trình

Gửi lên: 10/04/2011 20:19

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd lượt xem 2840 lượt down 156

Căn cứ mục XX Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về “ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”

Gửi lên: 10/04/2011 19:40

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd lượt xem 3537 lượt down 131

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho công trình

Gửi lên: 15/04/2011 16:57

Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)

Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)

Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 07 năm 2010)
Password: tmpccc.com

Tác giả T-M J.S.C Đã xem 4612 Đã tải về 175

Gửi lên: 10/04/2011 20:27

Phụ lục Phân loại dự án đầu tư của quy chế quản lý đầu tư xây dựng

Phụ lục Phân loại dự án đầu tư của quy chế quản lý đầu tư xây dựng

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999)

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2658 Đã tải về 0

Gửi lên: 10/04/2011 18:01

Biểu mẫu Phòng cháy chữa cháy

Biểu mẫu Phòng cháy chữa cháy

Một số biểu mẫu cần thiết trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 6869 Đã tải về 225

Gửi lên: 10/04/2011 17:39

Hướng dẩn các công trình thuộc diện Thẩm định phòng cháy chữa cháy

Hướng dẩn các công trình thuộc diện Thẩm định phòng cháy chữa cháy

Trình tự thực hiện các công trình thuộc diện Thẩm định phòng cháy chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2972 Đã tải về 29