Skins

Kiểm tra thi công, Kiểm tra nghiệm thu

Cập nhật : 10/04/2011 19:13

Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 5681 lượt down 1034
Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
Hướng dẩn Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho công trình

Căn cứ điều 17 Luật phòng cháy và chữa cháy về “Trách nhiệm của cơ quanthiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình”:

1. Cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

a/Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình;

b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình;

c/ Tham gia nghiệm thu công trình.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a/ Trình hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định này;

b/Tổ chức thi công xây dựng theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt. Trườnghợp có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy trongquá trình thi công thì chủ đầu tư phải giải trình hoặc thiết kế bổ sungvà phải được thẩm duyệt lại;

c/ Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu công trình;

d/Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ công trình trongsuốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vàosử dụng.

3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

a/ Thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt;

b/Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ thuộc phạm vi quảnlý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao côngtrình;

c/ Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình.

4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

a/Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với cácdự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và phảibảo đảm thời hạn thẩm duyệt quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị địnhnày;

b/Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy trước khi lắpđặt, kiểm tra việc thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháytheo đúng thiết kế đã được duyệt; kiểm tra an toàn về phòng cháy vàchữa cháy trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra nghiệm thu côngtrình;

c/Tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháyđối với các công trình phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ mục V Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an về  “Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy”:

1. Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy gồm kiểm tra thi công  cáchạng mục về phòng cháy và chữa cháy và lắp đặt thiết bị phòng cháy vàchữa cháy theo thiết kế đã được thẩm duyệt. Việc kiểm tra thi công vềphòng cháy và chữa cháy được thực hiện ít nhất một lần ở giai đoạn thicông, lắp đặt các thiết bị này và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu thicông, lắp đặt sai thiết kế đã được thẩm duyệt.

2.Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện kiểm tra thi công vềphòng cháy và chữa cháy những công trình, phương tiện giao thông cơgiới có yêu cầu đặt biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy domình thẩm duyệt.

3.Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện kiểm tra việc thi côngvề phòng cháy và chữa cháy đối với những công trình do mình thẩm duyệtvà những công trình được Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyềnhoặc yêu cầu.

Trongtrường hợp xét thấy cần thiết, Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽcùng Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiến hành kiểm tra thi côngvề phòng cháy và chữa cháy .

4.Khi kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy, đại diện của chủ đầutư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công phải có mặt tham gia,đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trựctiếp tham gia nếu thấy cần thiết. Chủ đầu tư, chủ phương tiện và nhàthầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và đảm bảo các điều kiện cầnthiết phục vụ cho việc kiểm tra. Hồ sơ phục vụ kiểm tra thi công baogồm hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt và các chứng chỉ, tài liệu cần thiếtliên quan đến chất lượng thi công, lắp đặt các thiết bị phòng cháy vàchữa cháy.

5.Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thông báo tiến độ thi côngcông trình, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy do Phòng Cảnhsát phòng cháy và chữa cháy ở địa phương nơi có công trình xây dựng.

6.Trước khi tiến hành kiểm tra thi công ít nhất 3 ngày làm việc, cơ quanCảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho chủ đầu tư, chủphương tiện về thời gian, nội dung, kế hoạch kiểm tra.

7.Kết quả kiểm tra được ghi vào biên bản theo mẫu PC23 Phụ lục 1 Thông tưnày. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vàđúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan kiểm tra đã nêu trong biênbản.

Căn cứ điều 18 Nghị định số:35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ về việc “ Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”:

Côngtrình xây dựng đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy phải đượctổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi chủ đầu tư tiếnhành nghiệm thu công trình. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy baogồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thubàn giao công trình; riêng đối với các bộ phận của công trình khi thicông bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các côngviệc tiếp theo.

Vănbản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ đểchủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình vào sử dụng.

Căn cứ mục VI Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về  “ Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy  “:

1.Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một phần việc trong nghiệm thutổng thể công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệtvề bảo đảm an tòan phòng cháy và chữa cháy .

 2. Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện chuẩn bị gồm:

a)Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểmtra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy ;

b)Báo cáo chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểmtra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kếtcấu phòng cháy và chữa cháy .

c) Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình;

d) Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy ;

đ) Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy ;

e)Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệthống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện;

g) Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy .

Cácvăn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủphương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nướcngoài thì phải dịch ra tiếng Việt, riêng các bản vẽ hoàn công của hệthống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục có liên quan về  phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của cơ  quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy .

3. Nội dung và trình tự kiểm tra nghiệm thu:

a) Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện chuẩn bị ;

b) Kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt ;

c) Tổ chức thử nghiệm họat động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết.

4.Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản theo mẫu PC3 Phụlục 1 Thông tư này. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày các bênliên quan thông qua biên bản, cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và  chữacháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệmthu về phòng cháy chữa cháy (hiện tại Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ ChíMinh đang thực hiện thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày các bên liênquan thông qua biên bản).

5. Phân cấp kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

a)Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bảnnghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình, phươngtiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an tòan phòngcháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt ;

b)Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra vănbản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình doPhòng  Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền./.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 144.20 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 12/07/2011 16:43
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    1034
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận