Skins

Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Gửi lên: 10/04/2011 20:47

Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng

Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng

Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”:

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3906 Đã tải về 401

Gửi lên: 10/04/2011 20:43

Hồ sơ yêu cầu để thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình xây dựng

Áp dụng bắt buộc đối với các dự án, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 4713 Đã tải về 397

Gửi lên: 10/04/2011 20:35

Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

Dự án, công trình hay hạng mục công trình (sau đây gọi chung là công trình) quy định tại Phụ lục 3 Nghị định này thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3258 Đã tải về 182

Gửi lên: 10/04/2011 20:16

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  đối với dự án công trình xây dựng

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình xây dựng

Hướng dẩn hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình xây dựng

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2643 Đã tải về 93

Gửi lên: 10/04/2011 17:57

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Hướng dẩn Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Gọi tắt là thẩm duyệt về PCCC đối với dự án quy hoạch)

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2661 Đã tải về 76

Gửi lên: 10/04/2011 17:54

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới

Hướng dẩn hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới (Thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC- Bộ Công an)

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2481 Đã tải về 59