Skins

Tiêu chuẩn thi công các hệ thống

Gửi lên: 17/06/2011 09:12

TCXD-33-1985

TCXD-33-1985

Tác giả T-M J.S.C lượt xem 4835 lượt down 1493

Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -
Tiêu chuẩn thiết kế
Water supply - External networks and facilities - Design standard