Skins

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cấp thoát nước ctrình dân dụng

Gửi lên: 17/06/2011 09:12

TCXD-33-1985

TCXD-33-1985

Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -
Tiêu chuẩn thiết kế
Water supply - External networks and facilities - Design standard

Tác giả T-M J.S.C Đã xem 4835 Đã tải về 1493

Gửi lên: 17/06/2011 09:06

TCXD-3989-1985

TCXD-3989-1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước
– Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
System of documents for building design water supply and drainage – External
networks – Working drawings

Tác giả T-M J.S.C Đã xem 3336 Đã tải về 532

Gửi lên: 17/06/2011 08:57

TCVN-5576-1991

TCVN-5576-1991

Hệ thống cấp thoát n|ớc – Quy phạm quản lí kĩ thuật
Water supply and drainage systems – Rules for technical management

Tác giả T-M J.S.C Đã xem 4379 Đã tải về 770