Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
Phụ lục Phân loại dự án đầu tư của quy chế quản lý đầu tư xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999)   Các dự án đầu tư ( không kể dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài) được phân loại...
Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy Căn cứ khoản 1, điều 16 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ về “Thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy ”: Dự án, công trình hay hạng mục công trình (sau đây gọi chung là...
1. Hồ sơ thẩm duyệt gồm: a/Văn bản đề nghị thẩm duyệt về PC&CC của chủ đầu tư, trường hợp chủđầu tư ủy quyền cho một dơin vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủyquyền kèm theo; b/ Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;...
Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”: 1.Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xâydựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và phương tiệngiao thông cơ giới có yêu...
  Trang trước  1, 2