Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 30
...PHỤ LỤC 4            PHỤ LỤC 5 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 04/2004/TT-BCA            Hướng dẫn thi hành Nghị Định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của...
...pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo...
...trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phương tiện đảm bảo các điềukiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an).
...hoán cải và cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăng kiểmsau khi Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòngcháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh xác nhận đủ điều kiện về phòng cháyvà chữa cháy”. Căncứ mục IV, khoản 3, điểm c Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004của Bộ Công an...
...có đủ diện tích bảo đảm chocác hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảodưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an; - Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục PC&CC. d/Hồ sơ thẩm duyệt về PC&CC gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếngnước ngoài...
...tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001. -Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. -Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An. 2.Yêu cầu để cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” -Được đóng dấu “đã thẩm duyệt về PCCC” vào từng bản vẽ đã kiểm tra đối chiếu. -Hồ sơ...
...và chữa cháyđối với các công trình phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ mục V Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an về  “Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy”: 1. Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy gồm kiểm tra thi công  cáchạng mục...
(Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)              1.Đối tượng thuộc diện phải được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cấp Giấychứng nhận huấn luyện quy định tại Khoản 1 Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:...
...đủ điều kiện về phòngcháy và chữa cháy. 2.Hồ sơ phải hội đủ nội dung tại Điểm a Khoản 2 Mục VII Thông tư số04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công An “Hướng dẫn thi hành Nghịđịnh 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điềucủa Luật PCCC”....
...kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt độngkinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội;   Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,    Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1.Nghị định này quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một sốngành, nghề kinh...
1, 2, 3  Trang sau