Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...gồm:   - Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 Phụ lục 1 Thông tư này;   - Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;   - Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu...
...chủ phương tiện phòng cháy vàchữa cháy theo mẫu PC23 Phụ lục 1, Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an; - Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy; - Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền ( nếu có) -...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...phòng cháy và chữa cháy Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm + Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 + Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy + Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền nếu có +...