Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...4 tại chỗ rất hiểu quả đã tổ chức đào tạo huấn luyện PCCC theo 3 cấp chỉ huy chữa cháy cho cán bộ quản lý cấp Công ty đến Cửa hàng trưởng các đội trưởng sản xuất kỹ thuật và kỹ năng chữa cháy cho đội chữa cháy chuyên trách và sử dụng tại chỗ cho tất...