Skins

Bộ thủ tục hành chính về PCCC

Cập nhật : 21/03/2013 12:32

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả PCCC (mail@tmpccc.com) lượt xem 1941 lượt down 3
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Để thực hiện tốt Đề án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, cũng như hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố biết về thủ tục thành lập cửa hàng xăng dầu. ngày 14 tháng 12 năm 2010 Sở Công thương có văn bản hướng dẫn về thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Quy trình này hướng dẫn thực hiện thủ tục hành trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chô các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư có nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố và thủ tục hành chính tại các sở, ngành.
II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để Cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mới hoặc bổ sung ngành kinh doanh xăng dầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Sau khi đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp về kinh doanh xăng dầu, Doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục cung cấp thông tin xác định địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và hướng dẫn lập giấy cam kết bảo vệ môi trường.
Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ của doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Tổ liên ngành theo quy chế phối hợp tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UB ngày 21/3/2008 UBND TP bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Công Thương, UBND Quận - huyện, Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy để xác định địa điểm đầu tư của doanh nghiệp có phù hợp với quy hoạch không?
Sau khi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận chủ trương cho giao đất, thuê đất, doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 3.
* Lưu ý: Trường hợp địa điểm xin đầu tư trạm xăng không phù hợp quy hoạch theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UB ngày 06/3/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Doanh nghiệp có văn bản gửi Sở Công Thương. Sở Công Thương căn cứ vào nhu cầu phát triển hệ thống của hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Sở ngành nghiên cứu xem xét và trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung vào quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Tài Chính về Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được nhà nước giao đất, thuê đất.
Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Sở Tài chính doanh nghiệp quay trở lại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận giấy chứng nhận Sử dụng đất và thực hiện tiếp bước 4.
Bước 4: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về Thủ tục thẩm duyệt phòng cháy.
Sau khi đã được Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chứng nhận đã thẩm duyệt phòng cháy, doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 5.
Bước 5: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện theo phân cấp của UBND TP tại Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của UBND TP về ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đã được Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện cấp giấy phép xây dựng, doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 6.
Bước 6: Là giai đoạn doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thành công trình cửa hàng xăng dầu.
1. Doanh nghiệp liên hệ với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về Thủ tục nghiệm thu Cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện Phòng cháy và Chữa cháy.
2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) về Thủ tục kiểm định trụ bơm và thiết bị đo lường.
Sau khi đã được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định, doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 7.
Bước 7: Doanh nghiệp tập hợp các giấy chứng nhận của các Sở và nộp hồ sơ tại Sở Công thương để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
*Hồ sơ chỉ được giải quyết kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và ngày hẹn được tính theo ngày làm việc.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
3. Sở tài chính:
4. Sở Cảnh sát PC&CC thành phố:
5. Sở Xây dựng:
6. Sở Khoa học & Công nghệ:
7. Sở Công thương:
05 ngày
25 ngày
15 ngày
10 ngày
20 ngày
07 ngày
15 ngày
 III. HỒ SƠ, THỦ TỤC CỦA TỪNG SỞ, NGÀNH
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư:
Thực hiện theo Điều 19; 20; 21; 22; 33; 34; 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp:
* Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
a) Đăng ký doanh nghiệp tư nhân:
- Thực hiện theo Điều 19 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
b) Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh:
- Thực hiện theo Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
c) Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Thực hiện theo Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
d) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập
- Thực hiện theo Điều 22 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
đ) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
- Thực hiện theo Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
e) Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
- Thực hiện theo Điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
f) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
- Thực hiện theo Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
2. Hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Sở Tài nguyên & Môi trường:
Căn cứ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008 của UBND TP quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Người xin sử dụng đất nộp hồ sơ (01 bộ chính, 08 bộ photo) tại Sở Tài nguyên và Môi trường với thành phần hồ sơ như sau:
a) Đơn giao đất, thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu đơn theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa chính).
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc giấy xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài (bản chính).
c) Dự án đầu tư (bản chính), nội dung dự án đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của chính phủ.
d) Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất (bản chính).
đ) Báo cáo tài chính của chủ đầu tư và bản kê khai về tình trạng sử dụng đất của tất cả dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.
- Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng theo quy chế phối hợp tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UB ngày 21/3/2008 UBND TP.
- Trong thời hạn không quá 15 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, người xin sử dụng đất sẽ nhận được văn bản trở lời cho phép đầu tư hoặc không cho phép đầu tư của Sở TN&MT. Trường hợp chon phép đầu tư, người xin sử dụng đất hợp đồng với đơn vị trích đo bản đồ địa chính để điều chỉnh ranh đất (nếu có thay đổi) theo ý kiến của Tổ công tác liên ngành và tiến hành kiểm định bản đồ.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp bản đồ địa chính khu đất đã được kiểm định, người xin sử dụng đất sẽ nhận được Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất do UBND TP gửi và trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ hoặc ký hợp đồng thuê đất sẽ được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở TN&MT.
3. Hồ sơ về xác định nghĩa vụ tài chính khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất của Sở Tài chính:
Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao đất hoặc thuê đất, đơn vị sử dụng đất nộp hồ sơ tại Sở Tài chính với thành phần hồ sơ như sau:
a) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của UBND TP để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu (1 bản sao y).
b) Văn bản của Sở QH&KT hoặc của UBND quận, huyện hoặc cơ quan chức năng theo thẩm quyền cung cấp thông tin về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để thẩm định giá (1 bản sao y).
c) Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 trên nền địa chính mới do đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc bản đồ lập được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội nghiệp (bản chính).
d) Chứng thư kèm theo báo cáo kết quả định giá do đơn vị tư vấn có chức năng định giá theo danh sách Bộ Tài chính công bố hàng năm lập theo quy định tại thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP và Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) (bản chính).
e) Văn bản đề nghị thẩm giá của đơn vị sử dụng đất (bản chính).
Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở QH&KT và Sở Công Thương thực hiện thẩm định trình UBND TP ban hành Quyết định phê duyệt mức nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
4. Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của Sở Cảnh sát PC&CC thành phố:
a) Văn bản đề nghị thẩm duyệt về PCCC của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;
b) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình và bản thuyết minh thể hiện các nội dung sau:
- Mặt bằng tổng thể vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu thể hiện ranh thửa đất, ranh lộ giới và phải bảo đảm khoảng cách an toàn từ cột bơm, cụm bể tới ranh của công trình ngoài khu vực cửa hàng, đường dây dẫn điện, dây thong tin quốc gia trên cột.
- Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình thể hiện quy mô xây dựng, bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách giửa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng.
- Dung tích bể, chi tiết lắp đặt bể chứa xăng dầu và đường ống công nghệ.
- Hệ thống xử lý nước thải nhiểm xăng dầu.
- Hệ thống điện, hệ thống chống sét đánh thẳng, cảm ứng và tĩnh điện.
- Trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
Hồ sơ thẩm duyệt về PCCC gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư.
d) Thời gian thẩm duyệt về PCCC cửa hàng xăng dầu không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải thiết kế đảm bảo đúng các yêu cầu về PCCC của Tiêu chuẩn TCVN 4530: 1998 “cửa hàng xăng dầu-yêu cầu thiết kế”. Ngoài ra còn phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan của Nhà nước.
Sau khi công trình đã được xây dựng hoặc cải tạo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, Sở Cảnh sát PC&CC TP sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa vào hoạt động kinh doanh theo quy định.
5. Hồ sơ cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng và của Ủy ban nhân dân quận, huyện:
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép hiện hành.
Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (01 bộ bản chính), theo mẫu 1 - Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.
b) Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất quy định tại Điều 3 của Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố (01 bộ).
c) Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng công trình (02 bộ bản chính).
- Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.
- Mặt bằng các tầng mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
- Mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
- Bản vẽ thiết kế phải được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
Người nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng phải lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Thời hạn giải quyết cấp giấy phép xây dựng không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.
6. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm định của Sở Khoa học & Công nghệ:
a) Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể xin cấp giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu và thiết bị đo lường (phương tiện đo) tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM - 263 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3 (doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp hoặc có thể điện thoại số 39307365 - 39307203 để đăng ký) hoặc các đơn vị khác có chức năng kiểm định.
b) Thành phần hồ sơ, quy trình kiểm định (tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) như sau:
* Thành phần hồ sơ đăng ký kiểm định phương tiện đo theo biểu mẫu:
- Khi đăng ký kiểm định phương tiện đo, khách hàng cần cung cấp thông tin: Tên cơ quan, công ty hoặc cơ sở; địa chỉ, điện thoại/Fax.
- Tên phương tiện đo, các đặc trưng kỹ thuật (phạm vi đo, cấp chính xác, kiểu, số lượng).
- Tên người đăng ký và các yêu cầu khác (ngày kiểm định, nơi thực hiện, các hỗ trợ cần thiết…).
- Người nhận mẫu sẽ thống nhất với khách hàng ngày thực hiện kiểm định phương tiện đo và khách hàng nhận bản đề nghị thanh toán phí kiểm định phương tiện đo.
- Phòng Đo lường tiến hành kiểm định phương tiện đo. Kiểm định viên sẽ tiến hành kiểm định phương tiện đo theo kế hoạch được phân công.
- Khách hàng thanh toán phí kiểm định tại bộ phận Tài vụ và nhận Giấy chứng nhận kiểm định hay thông báo kết quả kiểm định tại Phòng Đo lường.
7. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của Sở Công thương:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo mẫu số 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
c) Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành) và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành).
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu số 4 của Nghị định 84/2009/NĐ-CP, trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
                                                                Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: PCCC (mail@tmpccc.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/03/2013 12:32
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    3
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận